Isi Kandungan Q.S Ali Imran ayat 159Isi Kandungan Q.S Ali Imran ayat 159 – Ayat ini menjelaskan bahwa meskipun dalam keadaan genting,seperti terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam Perang Uhud sehingga menyebabkan kaum muslimin menderita kekalahan,tetapi Rasulullah saw. tetap bersikap lemah lembut an tidak marah terhadap para pelanggar. Bahkan memaafkan dan memohonkan ampun untuk mereka.


Seandainya Rasulullah saw. bersikap keras,tentu mereka akan menaruh benci kepada beliau. Di dalam pergaulan sehari-hari,beliau juga senantiasa memberi maaf terhadap orag yang berbuat salah serta memohonkan ampun kepada Allah swt. terhadap kesalahan-kesalahan mereka.


Rasulullah saw. juga senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya tentang hal-hal penting,terutama dalam masalah peperangan. Oleh karena itu,kaum muslimin patuh terhadap keputusan-keputusan yang diperoleh tersebut,karena merupakan keputusan mereka bersama Rasulullah saw. 


Mereka tetap berjuang dengan tekad yang bulat di jalan Allah swt. Keluhuran budi Rasulullah saw. inilah yang menarik simpati orang lain,tidak hanya kawan bahkan lawan pun menjadi tertarik,sehingga ingin masuk islam.

Share